«Солтүстiк Қазақстан облысы әкiмдiгiнiң кәсiпкерлiк және туризм басқармасы» КММ

Нашар көретіндерге арналған нұсқа

Мемлекеттік қызметке кіру ережесі

Мемлекеттiк қызметке кiру: «Мемлекеттiк қызмет туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы № 416 ҚР Заңынан үзiндi.

3-тарау. Мемлекеттiк қызметке кiру

14-бап. Мемлекеттiк саяси қызметке кiру

1. Азаматтардың мемлекеттiк саяси қызметке кiруi тағайындалу не сайлану негiзiнде, сондай-ақ басқа да жағдайларда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен және шарттарда жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттiк саяси лауазымға орналасу Қазақстан Республикасының заңдарында және өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнде көзделген жағдайларда осы лауазымға орналасу үшiн қажеттi келiсуден өткен және арнайы тексерудiң оң нәтижелерi алынған жағдайда жүзеге асырылады.

3. Мемлекеттiк саяси қызметке кiру үшiн қойылатын қосымша талаптарды Қазақстан Республикасының Президентi айқындауы мүмкiн.

4. Мемлекеттiк саяси қызметшiлердiң мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымдарды қоса атқаруына жол берiлмейдi.

15-бап. Мемлекеттiк әкiмшiлiк қызметке кiру

1. Осы Заңда көзделген жағдайларды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жергiлiктi өкiлдi органдардың тағайындауы немесе сайлану жағдайларын қоспағанда, мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымға орналасу конкурстық негiзде жүзеге асырылады.

2. Мемлекеттiк қызметке алғаш рет кiретiн немесе оны тоқтатқаннан кейiн қайтадан кiретiн азаматтарды мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымға тағайындау арнайы тексерудiң оң нәтижелерi алынғаннан кейiн жүзеге асырылады.

3. Өкiлеттiктерiн терiс себептермен тоқтатқандарды қоспағанда, өз өкiлеттiктерiн тоқтатқан, өз өкiлеттiктерiн кемiнде алты ай орындаған және белгiленген арнайы бiлiктiлiк талаптарына сай келетiн Парламент депутаттары, тұрақты негiзде жұмыс iстейтiн мәслихат депутаттары, мемлекеттiк саяси қызметшiлер, судьялар мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымдарға Қазақстан Республикасының мемлекеттiк қызмет саласындағы заңнамасында белгiленген тәртiппен кадр резервiне iрiктеу және конкурс өткiзiлместен, уәкiлеттi комиссияның шешiмi бойынша орналаса алады.

16-бап. Мемлекеттiк қызметке кiру шарттары

1. Мемлекеттiк лауазымдарға тиiстi бiлiктiлiк талаптарына сай келетiн, өзiнiң жеке және кәсiби қасиеттерi, денсаулық жағдайы, бiлiм деңгейi бойынша өзiне жүктелген лауазымдық мiндеттердi атқаруға қабiлеттi және Қазақстан Республикасының заңында белгiленген зейнеткерлiк жасқа жетпеген Қазақстан Республикасының азаматтары қабылданады.

Осы тармақтың бiрiншi бөлiгiнде көзделген жасы бойынша шектеу Қазақстан Республикасының Конституциясында және заңдарында олардың өкiлеттiк мерзiмдерi айқындалған мемлекеттiк саяси лауазымдарға қолданылмайды.

Зейнеткерлiк жасқа жеткен адамды осы бапта көзделмеген өзге жағдайларда мемлекеттiк саяси лауазымға тек Қазақстан Республикасының Президентi ғана тағайындауы мүмкiн.

Құқық қорғау органдарының лауазымдарына орналасуға үмiткер азаматтарға қойылатын жасына байланысты шектеулер Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленедi.

РҚАО-ның ескертпесi!

2-тармақ 01.01.2017 бастап қолданысқа енгiзiледi — ҚР 23.11.2015 № 416-V Заңымен.

2. Құқық қорғау органдарының бiлiм беру ұйымдарына оқуға түсетiндердi қоспағанда, құқық қорғау қызметiне алғаш рет кiретiн азаматтар құқық қорғау органдарымен келiсу бойынша уәкiлеттi орган айқындайтын тәртiппен және мерзiмдерде олардың жеке қасиеттерiн бағалауды қоса алғанда, уәкiлеттi органда тесттен өтедi.

3. Мемлекеттiк қызметке:

1) егер Қазақстан Республикасының заңнамасында тиiстi мемлекеттiк лауазымдарға қатысты өзге талаптар белгiленбесе, он сегiз жасқа дейiнгi;

2) сот әрекетке қабiлетсiз немесе әрекетке қабiлетi шектеулi деп таныған;

3) сот белгiлi бiр мерзiм iшiнде мемлекеттiк лауазымдар атқару құқығынан айырған;

4) бiлiктiлiк талаптарында тиiстi мемлекеттiк лауазымдарға орналасу үшiн денсаулық жағдайына арнайы талаптар белгiленген жағдайларда, медициналық мекеменiң қорытындысы негiзiнде лауазымдық өкiлеттiктердi орындауға кедергi келтiретiн ауруы бар;

5) өзiнiң мәртебесiн және соған негiзделген беделiн жеке басының, топтық және өзге де қызметтiк емес мүдделерге пайдалануға алып келуi мүмкiн әрекеттердi болғызбау мақсатында өзiне осы Заңда белгiленген шектеулердi қабылдаудан бас тартқан;

6) мемлекеттiк қызметке кiрер алдындағы үш жыл iшiнде мемлекеттiк қызметке кiр келтiретiн тәртiптiк терiс қылық үшiн тәртiптiк жауаптылыққа тартылған азаматты қабылдауға болмайды. Бұл ретте мемлекеттiк қызметке кiр келтiретiн тәртiптiк терiс қылық үшiн қызметтен шығарылған азамат мемлекеттiк қызметке жiберiлмейдi;

7) мемлекеттiк қызметке кiрер алдындағы үш жыл iшiнде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшiн сот тәртiбiмен әкiмшiлiк жаза қолданылған;

8) сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған;

9) мемлекеттiк қызметке кiрер алдындағы үш жыл iшiнде қылмыстық терiс қылық немесе онша ауыр емес және ауырлығы орташа қылмыстар жасағаны үшiн соттың айыптау үкiмi шығарылған немесе қылмыстық терiс қылық немесе онша ауыр емес және ауырлығы орташа қылмыстар жасағаны үшiн өзiне қатысты қылмыстық жауаптылықтан Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестiк кодексi 35-бабы бiрiншi бөлiгi 3), 4), 9), 10) және 12) тармақтарының немесе 36-бабының негiзiнде босатылған;

10) мемлекеттiк қызметке кiру уақытына заңда белгiленген тәртiппен өтелмеген немесе алынбаған сотталғандығы бар;

11) ауыр немесе аса ауыр қылмыстар жасағаны үшiн бұрын сотталған немесе қылмыс жасағаны үшiн қылмыстық жауаптылықтан Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестiк кодексi 35-бабы бiрiншi бөлiгi 3), 4), 9), 10) және 12) тармақтарының немесе 36-бабының негiзiнде босатылған;

12) қылмыстық топтың құрамында қылмыс жасаған;

13) қылмыстық топтың құрамындағы қылмыс туралы өзiне қатысты қылмыстық iстi қылмыстық қудалау органы немесе сот Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексi Ерекше бөлiгiнiң тиiстi бабында көзделген бас бостандығынан айыру түрiндегi жазаның төменгi шегiнiң мерзiмi өткенге дейiн Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестiк кодексiнiң 35-бабы бiрiншi бөлiгi 3), 4), 9), 10) және 12) тармақтарының немесе 36-бабының негiзiнде тоқтатқан;

14) құқық қорғау органдарынан, арнаулы мемлекеттiк органдардан және соттардан, әскери қызметтен терiс себептер бойынша шығарылған азаматты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де жағдайларда қабылдауға болмайды.

4. Осы баптың 3-тармағында көрсетiлген мәлiметтердi көрсетпеу не қасақана бұрмалап көрсету мемлекеттiк қызметке қабылдаудан бас тартуға негiз болып табылады.

5. Мемлекеттiк қызметке кiру кезiнде шығу тегiне, әлеуметтiк, лауазымдық және мүлiктiк жағдайына, жынысына, нәсiлiне, ұлтына, тiлiне, дiнге көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жерiне байланысты немесе кез келген өзге мән-жайларға байланысты қандай да бiр кемсiтушiлiкке жол берiлмейдi.

6. Адамдарды құқық қорғау органдарына қызметке қабылдаудағы шектеулер Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленедi.

7. Азаматтың және оның жұбайының (зайыбының) Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгiленген тәртiппен кiрiстерi және өзiне меншiк құқығымен тиесiлi мүлкi туралы декларацияны мемлекеттiк кiрiс органдарына ұсынуы мемлекеттiк қызметке кiрудiң мiндеттi шарты болып табылады.

РҚАО-ның ескертпесi!

7-тармақтың екiншi абзацының қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн ҚР 23.11.2015 № 416-V Заңының 68-бабынан қараңыз.

Мемлекеттiк лауазымға тағайындауға құқығы бар лауазымды адамның (органның) жұмысқа қабылдау туралы актiсi шыққанға дейiн азамат персоналды басқару қызметiне (кадр қызметiне) кiрiстерi және өзiне меншiк құқығымен тиесiлi мүлкi туралы декларацияны тапсырғаны туралы анықтаманы ұсынуға мiндеттi.

5-тарау. «Б» корпусының мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымына орналасу ерекшелiктерi

26-бап. «Б» корпусының мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымдарына мемлекеттiк қызметке алғаш рет кiретiн немесе қайтадан кiретiн азаматтарды iрiктеу

«Б» корпусының мемлекеттiк лауазымдарына алғаш рет кiретiн немесе мемлекеттiк қызметтi тоқтатқаннан кейiн оған қайтадан кiретiн азаматтар мынадай iрiктеу кезеңдерiнен өтедi:

1) уәкiлеттi орган айқындаған тәртiппен тесттен өту;

2) уәкiлеттi органның қорытындысын ала отырып, жеке қасиеттерiн бағалату;

3) «Б» корпусының мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымына орналасуға арналған жалпы конкурс.

27-бап. «Б» корпусының мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымына орналасуға арналған конкурс

1. «Б» корпусының бос немесе уақытша бос мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымына орналасуға конкурс мынадай түрлерден тұрады:

1) азаматтар арасындағы жалпы конкурс;

2) мемлекеттiк қызметшiлер арасындағы iшкi конкурс.

2. Конкурс мынадай бiрқатар жүйелi кезеңдердi қамтиды:

1) конкурс өткiзу туралы хабарландыруды жариялау;

2) конкурсқа қатысуға ниет бiлдiрген адамдардан құжаттар қабылдау;

3) мемлекеттiк органның конкурстық комиссиясын не бiрыңғай конкурстық комиссияны құру;

4) конкурсқа қатысушылардың құжаттарын белгiленген бiлiктiлiк талаптарына сай болуы тұрғысынан қарау;

5) конкурсқа қатысушылармен мемлекеттiк органның конкурстық комиссиясы өткiзетiн әңгiмелесу;

6) мемлекеттiк органның конкурстық комиссиясының қорытындысы.

Конкурс өткiзудiң тәртiбiн уәкiлеттi орган айқындайды.

3. Орталық мемлекеттiк органдарда, ведомстволарда және олардың аумақтық бөлiмшелерiнде конкурс өткiзу кезiнде хабарландырулар орталық мемлекеттiк органдардың және уәкiлеттi органның интернет-ресурстарында орналастырылады. Хабарландыруларды Қазақстан Республикасының бүкiл аумағына таралатын мерзiмдi баспа басылымдарында жариялауға жол берiледi.

Жергiлiктi бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдарда конкурс өткiзу туралы хабарландырулар жергiлiктi бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың және уәкiлеттi органның интернет-ресурстарында орналастырылады. Хабарландыруларды тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiк аумағына таралатын мерзiмдi басылымдарда жариялауға жол берiледi.

Персоналды басқарудың бiрыңғай қызметi (кадр қызметi) құрылған жағдайда хабарландырулар өзi соның құрылымында тұрған мемлекеттiк органның интернет-ресурсында да орналастырылады.

4. Егер конкурс «Б» корпусының уақытша бос мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымына өткiзiлсе, осы шарт конкурс өткiзу туралы хабарландыруда көрсетiлуге тиiс.

5. Конкурстық комиссияның оң қорытындысын алған конкурсқа қатысушының «Б» корпусының бос немесе уақытша бос мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымына орналасуға құқығы бар. Тағайындау құқығы бар лауазымды адам оны жарияланған мемлекеттiк лауазымға қабылдауға мiндеттi. Бұл ретте Қазақстан Республикасының мемлекеттiк қызмет саласындағы заңнамасында көзделген талаптар сақталуға тиiс.

6. Конкурстық комиссияның шешiмiне қатысты уәкiлеттi органға не сотқа шағым жасауға болады.

28-бап. Жалпы конкурс

1. Жалпы конкурс «Б» корпусының бос немесе уақытша бос төменгi мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымына, сондай-ақ осы Заңның 29-бабының 3-тармағында көзделген жағдайларда төменгi лауазым болып табылмайтын өзге де бос немесе уақытша бос мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымға орналасу үшiн өткiзiледi.

2. «Б» корпусының төменгi болып табылмайтын өзге де бос және (немесе) уақытша бос мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымына орналасу үшiн жалпы конкурс орталық атқарушы органда не оның ведомствосында уәкiлеттi органмен келiсу бойынша, ал орталық мемлекеттiк органның немесе оның ведомствосының аумақтық бөлiмшесiнде не жергiлiктi бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органда уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшесiмен келiсу бойынша өткiзiледi.

Осы Заңның 29-бабында көзделген iшкi конкурс өткiзу жөнiндегi талаптардың сақталмауы жалпы конкурс өткiзуден бас тартуға негiз болып табылады. Келiсу тәртiбiн уәкiлеттi орган айқындайды.

3. Жалпы конкурсқа қатысуға тест рәсiмдерiнен алдын ала өткен және уәкiлеттi орган белгiлеген мәндерден төмен емес нәтижелерi бар азаматтар жiберiледi.

Тест нәтижелерiне шағым жасау тәртiбiн уәкiлеттi орган айқындайды.

Мемлекеттiк қызметке кiру кезiнде конкурстық комиссия Қазақстан Республикасы азаматтарының қоғамдық бiрлестiктер, қоғамдық кеңестер, үкiметтiк емес ұйымдар жұмысына қатысқанын, волонтерлiк, қайырымдылық қызметтi жүзеге асырғанын ескередi.

4. Уәкiлеттi орган және оның аумақтық бөлiмшелерi қорытынды бере отырып, азаматтардың жеке қасиеттерiн бағалауды жүргiзедi. Азаматтардың жеке қасиеттерiн бағалауды жүргiзу тәртiбiн уәкiлеттi орган айқындайды. Азаматтардың жеке қасиеттерiн бағалау нәтижелерiн конкурстық комиссия шешiм қабылдау кезiнде ескередi.

29-бап. Iшкi конкурс

1. «Б» корпусының бос немесе уақытша бос мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымына орналасу үшiн мемлекеттiк орган осы мемлекеттiк органның мемлекеттiк қызметшiлерi арасында iшкi конкурс өткiзедi, оған оның ведомствосының, аумақтық бөлiмшелерiнiң мемлекеттiк қызметшiлерi де, сондай-ақ осы Заңда және Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметiнiң құқықтық негiздерiн, сондай-ақ оның жұмысын ұйымдастыру тәртiбiн белгiлейтiн заңда айқындалған өзге де адамдар қатысуға құқылы.

Персоналды басқарудың бiрыңғай қызметi (кадр қызметi) немесе бiрыңғай конкурстық комиссия құрылған жағдайда iшкi конкурс аталған қызмет немесе комиссия солар үшiн құрылған мемлекеттiк органдардың мемлекеттiк қызметшiлерi арасында өткiзiледi.

2. Конкурстық комиссияның немесе бiрыңғай конкурстық комиссияның оң қорытындысын алған конкурсқа қатысушылар болмаған кезде барлық мемлекеттiк органдардың мемлекеттiк қызметшiлерi арасында iшкi конкурс өткiзiледi.

«Б» корпусының бос немесе уақытша бос болып табылатын төменгi мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымына орналасу үшiн iшкi конкурс өткiзiлмейдi.

3. Мемлекеттiк органдардың мемлекеттiк қызметшiлерi арасында конкурстық комиссияның немесе бiрыңғай конкурстық комиссияның оң қорытындысын алған конкурсқа қатысушылар болмаған жағдайда осы Заңның 28-бабына сәйкес жалпы конкурс өткiзiледi.

4. Мемлекеттiк органдардың бiрiншi басшылары көмекшiлерiнiң немесе кеңесшiлерiнiң, баспасөз хатшыларының бос немесе уақытша бос мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымдарына конкурс өткiзiлместен, атқаратын мемлекеттiк лауазымынан бiр мезгiлде босата отырып, басқа мемлекеттiк органдардан ауысу тәртiбiмен орналасуға жол берiледi. Аталған адамдардың мемлекеттiк органның, аумақтық бөлiмшелерiн қоса алғанда, оның ведомствосының iшiнде одан әрi ауысуына жол берiлмейдi.

«Б» корпусының бос немесе уақытша бос мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымдарына конкурс өткiзiлмей, ауысу тәртiбiмен орналасу Қазақстан Республикасының Президентi айқындаған тәртiппен өзге де жағдайларда жүзеге асырылуы мүмкiн.

Уәкiлеттi органның немесе оның аумақтық бөлiмшесiнiң келiсiмi ауысудың шарты болып табылады.

5. Адам мемлекеттiк әкiмшiлiк қызметтен шығарылған күннен бастап күнтiзбелiк отыз күн iшiнде, егер ол өзге де жеке және заңды тұлғалармен еңбек қатынастарында тұрмаған болса, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерге шықпаса, iшкi конкурстың қорытындылары бойынша «Б» корпусының мемлекеттiк әкiмшiлiк лауазымына орналасуға құқылы.

Мұндай жағдайларда осы адамға мiндеттi арнайы тексеруден өту туралы, сынақ мерзiмiн белгiлеу туралы және кiрiстерi мен өзiне меншiк құқығымен тиесiлi мүлкi туралы декларацияны өзiнiң бұрынғы жұмыс орны бойынша тапсырған жағдайда оны ұсыну туралы талаптар қолданылмайды.

Мақаланың шыққан күні: 02.07.2018 09:06

Парақтағы соңғы өзгерістер: 02.07.2018 09:06

Басқармасы басшысы
Құралай Амангелдiқызы Жарова

Подать резюме

«EXPO-2017 — Болашақ энергиясы»
Тамыз 2020
ДсСсСрБсЖмСнЖк
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

ҚР Әділет министрлігі

Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі Қазақстан Республикасының шекарасынан шығу кезінде кедергілерді болдырмау үшін жеке және заңды тұлғаларға www.adilet.gov.kz сайтында сот актілері бойынша берешегін және Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуға уақытша шектеуін тексеруді ұсынады.

Президенттің ЖолдауыОфициальный сайт Президента Республики Казахстан Премьер-министр Казахстана egov.kz Ассамблея народа Казахстана Официальный интернет-ресурс Северо-Казахстанской области IPO ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЭКСПОРТ ПОРТАЛЫ ДКБ2020 Алтын сапа Әділет Модернизация пенсионной системы Казконтент Иновационные гранты Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Защита бизнеса СКО Электрондық еңбек биржасы ҚР Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің ресми интернет-ресурсы 100 жаңа есім Қазақстан Республикасының Дін істері және азаматтық қоғам министрлігіАстана — Ұлы дала елордасы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі АҚ ҰК «Kazakh Invest» «БЖЗҚ» АҚwww.kaznexinvest.kz www.aoktb.kz www.aoktb.kz   www.business.gov.kzӨңдеу салаларындағы қазақстандық экспорттаушылар мен шетелдік сатып алушыларға арналған Портал Солтүстік Қазақстан облысының инвестициялық порталы«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ  Қазақстан – Ұлы Дала Елі

@2020 «Солтүстiк Қазақстан облысы әкiмдiгiнiң кәсiпкерлiк және туризм басқармасы» КММ

A- A A+